Menu Đóng

Tóm tắt chương V

Câu 1 trang 89 SGK Tin học 11

Nêu một số trường hợp cần phải dùng tệp.

Trả lời:

Một số trường hợp cần phải dùng tệp, đó là: lưu trữ lượng thông tin lớn, dùng lâu dài.


Câu 2 trang 89 SGK Tin học 11

Trong sơ đồ thao tác với tệp, khi cần nhập dữ liệu từ tệp phải dùng những thao tác nào?

Trả lời:

Trong sơ đồ thao tác với tệp, khi cần nhập dữ liệu từ tệp phải dùng những thao tác như gắn tên tệp, mở tệp để ghi, ghi dữ liệu vào tệp, đóng tệp để hoàn tất việc ghi dữ liệu.

asyigri ( f , f i) ; rewrite ( f ) ,

write (f, X,’ ‘,Y, ‘ ‘ ,Z’);{ghi giá trị các biến x, y, z vào tệp}

close(f) ;Câu 3 trang 89 SGK Tin học 11

Tại sao phải dùng câu lệnh mở tệp trước khi đọc/ghi tệp?

Trả lời:

Trước khi sử dụng tệp phải có câu lệnh mở tệp để trình dịch biết thực hiện mục đích mở tệp để đọc hay ghi, đồng thời đặt con trỏ tệp vào vị trí thích hợp.Câu 4 trang 89 SGK Tin học 11

Tại sao phải dùng câu lệnh đóng tệp sau khi đã kết thúc ghi dữ liệu vào tệp?

Trả lời:

Phải dùng câu lệnh đóng tệp sau khi đã kết thúc ghi dữ liệu vào tệp để thống tất việc ghi dữ liệu ra tệp.

Giaibaitap.me

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *