Menu Đóng

Bài tập và thực hành 2

Câu 1 trang 50 SGK Tin học 11

Hãy cho biết sự giống và khác nhau của hai dạng câu lệnh if – then.

 Trả lời:

1. Sự giống và khác nhau của hai dạng câu lệnh if-then

Hai dạng cầu lệnh if-then như sau:

a) Dạng thiếu

If<điều kiện> then <câu lệnh>;

if <điều kiện> then <câu lệnh 1 >else <câu lệnh 2 > ;

trong đó:

Điều kiện biểu thức quan hệ hoặc lôgic.

Câu lệnh, câu lệnh 1, câu lệnh 2 là một câu lệnh của Pascal.

Giống nhau: đều cùng là câu lệnh rẽ nhánh và khi gặp một điều kiện nào đó thì chọn lựa thực hiện thao tác thích hợp.

Khác nhau: Trong câu lệnh if-then dạng thiếu, nếu điều kiện không đúng thì thoát khỏi cấu trúc rẽ nhánh, thực hiện câu lệnh tiếp theo của chương trình, còn trong câu if-then dạng đủ, nếu điều kiện không đúng thì thực hiện công việc 2, sau đó mói thoát khỏi cấu trúc rẽ nhánh, thực hiện câu lệnh tiếp theo cùa chương trình.

 


 


Câu 2 trang 50 SGK Tin học 11

Câu lệnh ghép là gì? Tại sao phải có câu lệnh ghép?

Trả lời

Câu lệnh ghép là một câu lệnh được hợp thành từ nhiều câu lệnh thành phần (đơn hoặc kép). Câu lệnh ghép nhằm thực hiện thao tác gồm nhiều thao tác thành phần. Mỗi thao tác thành phần tương ứng với một câu lệnh đơn hoặc câu lệnh ghép khác. Về mặt ngôn ngữ lập trình, câu lệnh ghép là một trong các yếu tố để tạo khả năng chương trình có cấu trúc.

Câu lệnh ghép trong Pascal.

Begin

<các câu lệnh>

End;


 


Câu 3 trang 51 SGK Tin học 11

Có thể dùng câu lệnh while-đo để thay cho câu lệnh for-do được không? Nếu được, hãy thực hiện điều đỏ với chương trình.

Trả lời:

Có thể thay thế đoạn chương trình chứa câu lệnh for-đo (dạng lặp tiến) for <biến đếm>:= <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>;

bằng đoạn chương trình chứa câu lệnh while-do như sau:

i:= <giá trị đầu>;

while <i< = <giá trị cuối> do

begin

<câu lệnh>;

<tăng i một đơn vị>,

end;

Như vậy, chương trình tính Tong_la viết bằng lệnh for-do

program Tong__la;

uses crt;

var S:real,

a, N: integer;

begin

clrscr;

write(‘Hay nhap gia tri a vao!’); readln(a);

S:= 1.0/a;

for N:=1 to 100 do S: = S+1.0/ (a+N);

 writeln(‘Tong S la:’, S:8:4); readln;

End.

được viết lại bằng lệnh while-do như sau:

Program Tong_la;

uses crt;

var S:real;

a, N: integer;

Begin

clrscr;

write(‘Hay nhap gia tri a vao!’); readln(a);

S:= 1.0/a;

N:= 1;

while N<=100 do begin

S:= s + 1.0/(a+N);

N:= N + 1; end;

writeln(‘Tong s la:’, S:8:4); readln;

End.


Câu 6 trang 51 SGK Tin học 11

Lập trình để giải bài toán cổ sau:

Vừa gà vừa chó.

Bó lại cho tròn.

Ba mươi sáu con,

Một trăm chân chằn.

Hỏi bao nhiêu con mỗi loại?

Trả lời:

program Tim_ga_cho;

uses crt;

var ga, cho: integer;

Begin

clrscr;

for cho:= 1 to 24 do

begin

ga:= 3 6 – cho,

if ga + 2*cho = 50 then writeln(‘Ga:’,ga,’ Cho:’,cho); end;

readln

End.


Câu 7 trang 51 SGK Tin học 11

Nhập từ bàn phím tuổi của cha và con (tuổi của cha hơn tuổi con ít nhất là 25). Đưa ra màn hình bao nhiêu năm nữa thì tuổi cha gấp đôi tuổi con.

Trả lời:

Chương trình về tuổi cha và tuổi con:

program tuoi_cha_con;

uses crt;

var tuoicha, tuoicon, nam: longint;

begin

clrscr;

write(‘Nhap tuoi cha va con(tuoicha-tuoicon>=25) ;

readln(tuoicha,tuoicon); nam:= 0;

while tuoicha<>2*tuoicon do begin

tuoicha:= tuoicha + tuoicon := tuoicon + 1; nam:= nam +1;

end;

writeln ( ‘ Sau ‘ , nam, ‘ nam, tuoi cha gap doi tuoi con’ );

readln

End.


Câu 8 trang 51 SGK Tin học 11

Một người gửi tiết kiệm không kì hạn với số tiền A đồng với lãi suất 0,2% mỗi tháng. Hỏi sau bao nhiêu tháng, người đó rút tiền thì sẽ nhận được số tiền là bao nhiêu. Biết rằng tiền gửi tiết kiệm không ki hạn không được tính cộng vào vốn.

Trả lời:

Chương trình gửi tiền tiết kiệm

program Gui_tiet_kiem;

uses crt;

const laisuat = 0.002;

var tiengui, tienrutve, luu: real;

thang : integer;

Begin

clrscr;

write (‘Nhap vao so tien gui:’),

readln(tiengui);

luu:= tiengui;

write(‘So tien co khi rut ve: ’);

readln(tienrutve);

thang : = 0 ;

while Tiengui < tienrutve> do begin

tiengui:= tiengui + tiengui* laisuat ; thang:= thang + 1 ;

end;

write(‘Gui’,luu: 0 : 0, ‘ dong, sau thang, thang’);

writeln(‘se nhan duoc so tien’,tienrutve:0 : 0,’ dong’);

readln

End .

Khi chạy chương trình, với số tiền gửi ban đầu là 20000000 đồng. Muốn có được số tiền sau khi rút về là 25000000 đồng thì phải mất 112 tháng.

Kết quả chương trình cho như hình 25 dưới đây:

 


Câu 4 trang 51 SGK Tin học 11

Viết câu lệnh rẽ nhánh tính:

Trả lời:

if sqr(x) + sqr(y)<= 1 then z:= sqr(x) + sqr (v)

else

if y >= X then z:= X + y else z:= 0.5;

b)

if sqr (x-a)+sqr (y-b) <= sqr(r)then z:= abs (x)ì+afc)S(y/) else z:= X + y; 

 


Câu 5 trang 51 SGK Tin học 11

Lập trình tính:

Trả lời:

a) program Tong_5a,

uses crt,

var y: real;

n: byte;

Begin

clrscr

y : 0;

for n :=1 to 50 do

y : = y + n / ( n +1 ) ;

writeln(‘Tong y la: y:0:18);

readln ;

End.

Nếu biến y khai báo theo kiểu extended thì chương trình tính tổng y sẽ là như sau:

($e+, N+}

program Tong_5a;

uses crt;

var y: real;

n :byte;

Begin clrscr;

y : = 0 ;

for n:= 1 to 50 do

y:= y + n/(n+1);

writeln(‘Tong y la: y:0:18);

readln

End.

b) 

program Tong_5b;

uses crt;

var n: longint;

e, sh: real;

Begin

clrscr;

sh:= 1/2,

n: = 2 ;

e:= 2 + sh;

while sh>= 2*1E-16 do

begin

inc (n) ,

sh: = sh*(1/n) ,

e:= e + sh;

end;

writeln(‘Gia tri e(n)la: ‘,e:10:6);

readln

End.

Giaibaitap.me

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *