Menu Đóng

Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

Câu 1 trang 84 SGK Tin học 7

Em hãy cho biết mục đích của việc sử dụng biểu đồ.

Lời giải : 

Mục đích  của việc sử dụng biểu đồ: biểu diễn dữ liệu bằng trực quan, dễ hiểu, dễ so sanh, dự đoán xu hướng tăng – giảm của dữ liệu. 


Câu 2 trang 84 SGK Tin học 7

Hãy nêu một vài dạng biểu đồ thường được sử dụng nhất.

Lời giải : 

Có 3 dạng biểu đồ thường gặp nhất :

– Biểu đồ hình cột: So sánh dữ liệu có trong nhiều cột.

– Biểu đó đường gấp khúc: dễ dành dự đoán xu hướng tăng-giảm trong tương lai của dữ liệu.

– Biểu đò hình quạt: Mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể.


Câu 5 trang 84 SGK Tin học 7

Muốn thay đổi dạng biểu đồ đã được tạo ra, em

a) nháy nút  trên thanh công cụ Chart và chọn dạng thích hợp;

b) phải xóa biểu đồ cũ và thực hiện lại các thao tác tạo biểu đồ.

Hãy chọn phương án ghép đúng.

Lời giải :

Muốn thay đổi dạng biểu đồ đã được tạo ra, em nháy nút   trên thanh công cụ Chart và chọn dạng thích hợp. Vậy phương án a) là phương án ghép đúng.


Câu 3 trang 84 SGK Tin học 7

Nêu các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ 1 bảng dữ liệu 

Lời giải :

Các bước tạo biểu đồ :

B1: Chọn 1 ô trong miền có dữ liệu cần biểu diễn bằng biểu đồ.

B2: Nháy nút Chart Wizard. Chương trình bảng tính sẽ hiển thị hộp thoại Chart Wizard đầu tiên.

B3: Nháy liên tiếp nút Next trên các hộp thoại và nháy nút Finish trên hộp thoại cuối cùng ( khi nút Next bị mờ đi), ta sẽ có kết quả là một biểu đồ. 


Câu 4 trang 84 SGK Tin học 7

Khi tạo biểu đồ, em nháy nút Finish ngay từ khi hộp thoại hiện ra. Khi đó:

a) không có biểu đồ được tạo ra . 

b) biểu đồ được tạo với các thông tin ngầm định

Hãy chọn phương án ghép đúng.

Lời giải :

Khi tạo biểu đồ, em nháy nút Finish ngay từ khi hộp thoại hiện ra. Khi đó biểu đồ được tạo với các thông tin ngầm định. Vậy phương án b) là phương án ghép đúng.

Giaibaitap.me

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *