Menu Đóng

Bài 8: Truy vấn dữ liệu

Câu 1. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Mẫu hỏi là gì? Nêu các ứng dụng của mẫu hỏi

Trả lời:

Mẫu hỏi là một đối tượng trong Access để sắp xếp, tìm kiếm dữ liệu từ nhiều bảng và mẫu hỏi khác.

Mẫu hỏi thường được sử dụng để:

– Sắp xếp các bản ghi.

– Chọn các bản ghi thỏa mãn các điều kiện cho trước.

– Chọn các trường để hiện thị.

– Thực hiện tính toán như tính trung bình cộng, tính tổng, đếm các bản ghi,…

– Tổng hợp và hiện thị thông tin từ nhiều bảng và mẫu hỏi khác.


Câu 2. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Liệt kê các bước cần thực hiện khi tạo mẫu hỏi

Trả lời:

Liệt kê các bước cần thực hiện khi tạo mẫu hỏi:

– Chọn bảng, mẫu hỏi làm nguồn dữ liệu.

– Tạo lập các quan hệ giữa các bảng và mẫu hỏi nguồn (nếu quan hệ cũ không thích hợp).

– Chọn các trường cần hiển thị.

– Thêm vào các trường mới là kếtquả thực hiện các phép tính trên các trường của bảng hay mẫu hỏi nguồn.

– Đưa các trường dùng để sắp xếp các bản ghi trong mẫu hỏi.

– Đưa vào các điều kiện tìm kiếm, lọc, gộp nhóm.


Câu 3. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Cho một ví dụ về biểu thức trong Access.

Trả lời:

Ví dụ: Biểu thức số học cho từng trường tính toán

Ví dụ: Biểu thức số học cho từng trường tính toán.

TongDiem : [Toan] + [Li] + [Hoa]+ [Van] + [Tin]

Biểu thức logic thiết lập điều kiệnlọc:

[GT] = “Nu” AND [NgSinh] >#01/09/1991#


Câu 4. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Bộ lọc trong bảng khác điều kiện chọn trong mẫu hỏi như thế nào?

trả lời:

Bộ lọc trong bảng là những hằng, điều kiện chọn trong mẫu hỏi là một biết thức logic, biểu thức quan hệ hoặc biểu thức số học.


Câu 5. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Nêu một vài ví dụ thể hiện sự cần thiết của trường tính toán

Trả lời:

Ví dụ: Một bảng quản lí điểm thi có các trường: Toan, Li, Hoa, Van, Tin ghi nhận diểm các môn Toán, Lí, Hóa, Văn, Tin của các học sinh. Mẫu hỏi KETQUATK cho biết điểm tổng kết nhờ có thêm trường tính toán TB thể hiện điểm tổng kết trung bình các môn:

TB : ([Toan] + [Li] + [Hoa] + [Van]+ [Tin]) / 5

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *