Menu Đóng

Bài 8: Bài trình chiếu

Câu 1. Trang 77 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Thành phần cơ bản của một bài trình chiếu là gì?

Trả lời:

Gốm các trang chiếu được đánh số thứ tự từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng


Câu 2. Trang 77 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy nêu tác dụng của các mẫu bố trí trang chiếu

Trả lời:

Tác dụng của các mẫu bố trí trang chiếu là để trình bày nội dung chiếu một cách dễ dàng và nhất quán


Câu 3. Trang 77 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Ta có thể nhập những đối tượng nào làm nội dung cho các trang chiếu

Trả lời:

– Văn bản

– Hình ảnh, biểu đồ

– Âm thanh, phim…


Câu 4. Trang 77 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Khung văn bản trên trang chiếu là gì? Có mấy kiểu khung văn bản được tạo sẵn để nhập văn bảo và tác dụng của chúng

Trả lời:

Khung văn bản trên trang chiếu. Khung văn bản được tạo sẵn để nhập văn bản và tác dụng của chúng.

• Khung văn bản trên trang chiếu là nơi nhập nội dung dạng văn bản;

• Có hai kiểu khung văn bản được tạo sẵn để nhập văn bản, đó là khung tiêu đề trang và khung nội dung. Tác dụng của khung tiêu đề trang là chứa văn bản làm tiêu đề trang, còn khung nội dung chứa nội dung chi tiết của trang.


Câu 5. Trang 77 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy sưu tầm về thắng cảnh quê hương em để chuẩn bị cho các bài tập sau:

Trả lời:

Hãy sưu tầm về thắng cảnh quê hương em để chuẩn bị cho các bài tập sau. Ví dụ: Lăng Bác, Chủa Một Cột, Hồ Gươm, Phố Cổ…

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *