Menu Đóng

Bài 6: Câu lệnh điều kiện

Câu 1 trang 50 SGK Tin học lớp 8

Em hãy nêu một vài ví dụ về hoạt động hàng ngày phụ thuộc vào điều kiên?

Lời giải :

– Nếu em bị ốm thì em sẽ không tập thể dục buổi sáng

Điều kiện : Em bị ốm

Hoạt động : em sẽ không tập thể dục buổi sáng

– Nếu sáng thứ hai không mưa thì lớp em sẽ sinh hoạt dưới cờ

Điều kiện : sáng thứ hai không mưa

Hoạt động : lớp em sẽ sinh hoạt dưới cờ


Câu 2 trang 50 SGK Tin học lớp 8

Cho biết các điều kiện hoặc biểu thức sau cho kết quả đúng hay sai

a) 123 là số chia hết cho 3

b) Nếu ba cạnh a, b và c của một tam giác thỏa mãn ({c^2} = {a^2} + {b^2}) thì tam giác đó có một góc vuông

c) 152  > 200

d) x2 < 1

Lời giải: 

a. Đúng vì 123 chia 3 bằng 41

b. Đúng

c. Đúng vì 15*15 = 225 và 225 > 200

d. Đúng nếu x = 0 và sai nếu x ≠ 0


Câu 3 trang 50 SGK Tin học lớp 8

Hai người bạn cùng chơi trò đoán số. Một người nghĩ trong đầu một số tự nhiên nhỏ hơn 10. Người kia đoán xem bạn đã nghĩ số gì. Nếu đoán đúng, người đoán sẽ được cộng thêm 1 điểm, nếu sai sẽ không được cộng điểm. Luân phiên nhau nghĩ và đoán. Sau 10 lần, ai được nhiều điểm hơn, người đó sẽ thắng. 

Hãy phát biểu quy tắc thực hiện một nước đi ở trò chơi ? Hoạt động nào sẽ được thực hiện, nếu điều kiện đó thoả mãn? Hoạt động nào sẽ được thực hiện, nếu điều kiện đó không thoả mãn?

Lời giải : 

Giả sử Điểm_1 là số điểm của người thứ nhất và Điểm_2 là số điểm của người thứ hai, ngoài ra một người thứ nhất trong đầu một số tự nhiên n < 10.

Điều kiện ở trò chơi là người thứ hai đoán đúng số n. Khi đó Điểm_2 được cộng thêm 1; ngược lại, Điểm_2 được giữ nguyên.

Tương tự, nếu người thứ hai nghĩ số tự nhiên m, và điều kiện thứ hai là người thứ nhất đoán đúng số m đó. Khi đó Điểm_1 được cộng thêm 1; ngược lại, Điểm_1 được giữ nguyên.

Điều kiện ở trò chơi là sau 10 lần, nếu Điểm_1 > Điểm_2 thì người thứ nhất được tuyên bố thắng cuộc; ngược lại, người thứ hai thắng. Trường hợp Điểm_1 = Điểm_2 thì không có người thắng và người thua.


Câu 4 trang 50 SGK Tin học lớp 8

Một trò chơi máy tính rất hứng thú đối với các em nhỏ là hứng trứng. Một quả trứng rơi từ một vị trí ngẫu nhiên trên cao. Người chơi dùng các phím mũi tên ->  hoặc  hoặc <-) thì chiếc khay sẽ dịch chuyển (sang trái hoặc sang phải) một đơn vị khoảng cách . Nếu người chơi k nhấn phím nào hoặc nhấn phím khác hai phím nói trên thì chiếc khay đứng yên

Điều kiện để điều khiển chiếc khay trong trò chơi là gì? Hoạt động nào sẽ được thực hiện, nếu điều kiện đó thoả mãn? Hoạt động nào sẽ được thực hiện, nếu điều kiện đó không thoả mãn?

Lời giải 

Điều kiện để điều khiển chiếc khay trong trò chơi người chơi nhấn phím mũi tên -> hoặc

Nếu người chơi nhấn phím -> , biểu tượng chiếc khay sẽ di chuyển sang phải một đơn vị khoảng cách; nếu phím

Nếu một phím khác ngoài hai phím mũi tên trên được nhấn, chiếc khay vẫn giữ nguyên vị trí.


Câu 5 trang 50 SGK Tin học lớp 8

Các câu lệnh Pascal sau đây được viết đúng hay sai?

a) if x:=7 then a=b;

b) if x>5; then a:=b;

c) if x>5 then a:=b; m:=n;

d) if x>5 then a:=b; else m:=n;

Lời giải :

a) Sai (thừa dấu hai chấm);

b) Sai (thừa dấu chấm phảy thứ nhất);

c) Đúng, nếu phép gán m:=n không phụ thuộc điều kiện x>5; ngược lại, sai và cần đưa hai câu lệnh a:=b; m:=n; vào giữa cặp từ khóa begin và end;

d) Sai (thừa dấu chấm phảy thứ nhất);


Câu 6 trang 50 SGK Tin học lớp 8

Với mỗi câu lệnh sau đây giá trị biến X sẽ là bao nhiêu nếu trước đó giá trị của X bằng 5?

a) if (45 mod 3)=0 then X:=X+1;

b) if X > 10 then X:=X+1;

Lời giải :

a) Vì 45 chia hết cho 3, điều kiện được thỏa mãn nên giá trị của X được tăng lên 1, tức bằng 6;

b) Điều kiện không được thỏa mãn nên câu lệnh không được thực hiện, tức X giữ nguyên giá trị 5.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *