Menu Đóng

Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng

Câu 1. Trang 47 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Hãy liệt kê các thao tác cơ bản khi làm việc với bảng

Trả lời:

Các thao tác cơ bản khi làm việc với bảng.

– Cập nhật dữ liệu:

+ Thêm (Add): Nháy nút New Record (>*);

+ Chỉnh sửa (Edit): Ở chế độ hiển thị trang dữ liệu của bảng có thể sửa giá trị các bản ghi hiện thời;

+ Xóa (Delete) bản ghi hiện thời: Nháy nút (>x);

– Sắp xếp và lọc dữ liệu: sắp tăng, giảm theo trường (ở chế độ hiểnthị trang dữ liệu của bảng), lọc racác bản ghi thỏa mãn một số điều kiện (có hai cách: lọc theo ô dữ liệu đang chọn, lọc theo mẫu).

– Tìm kiếm đơn giản: Tìm kiếm các bản ghi có giá trị của một trường (hoặc một phần của trường) là một cụm từ nào đó.

– Thay thế.

– In dữ liệu.


Câu 2. Trang 47 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Trong bảng Hoc_sinh (h.24) hãy chỉ ra các thao tác sắp xếp các bảng ghi tăng dần theo trường To

Trả lời:

Các thao tác sắp xếp các bản ghi tăng dần theo trường To:

– Mở bảng (chế độ hiển thị trang dữ liệu);

– Chọn trường: nháy vào phía trên tiêu đề cột To.

– Nháy vào nút tăng dần( A-Z).


Câu 3. Trang 47 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Trong bàng Học_sinh (h.24), hãy chỉ ra các thao tác để lọc các học sinh nữ sinh sau gày 1/9/1991

Trả lời:

Các thao tác để lọc các học sinh nữ, sinh ngày 01/09/1991:

– Nháy nút lọc theo mẫu Filter by Form ;

– Trong hộp thoại Filter by Form , nhập điều kiện lọc: nhập “Nữ” trong cột GT và nhập ># 01/09/1991# trong cột NgSinh;

– Nháy nút lọc để thực hiện lọc.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *