Menu Đóng

Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình

Câu 1 trang 33 SGK Tin học lớp 8

Giả sử A được khai báo là biến với kiểu dữ liệu số thực, X là biến với kiểu dữ liệu xâu. Các phép gán sau đây có hợp lệ không?

a) A : = 4 ;

b) X : = 3242 ;

c) X : = ‘ 3242 ‘ ;

d) A : = ‘ Ha Noi ‘ ;

Lời giải :

a. Hợp lệ

b. Không hợp lệ (vì 3242 là số mà X là biến kiểu xâu )

c. Hợp lệ

d. Không hợp lệ (vì Ha Noi là xâu mà A là biến kiểu số thực)


Câu 2 trang 33 SGK Tin học lớp 8

Nêu sự khác nhau giữa biến và hằng . Cho vài ví dụ về khai báo biến và hằng?

Trả lời : 

Khác nhau giữa biến và hằng là :

– Hằng: Giá trị của hằng không thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

– Biến: giá trị của biến có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

– Cách khai báo biến:

  Var<tên biến>:<kiểu dữ liệu>;

  VD: Var a,b:integer;

 C:string;

– Cách khai báo hằng:

const <tên hằng>=<giá trị của hằng>;

VD: Const pi=3.14;


Câu 3 trang 33 SGK Tin học lớp 8

Giả sử ta đã khai báo một hằng Pi với giá trị 3.14. Có thể gán lại giá trị 3.1416 cho Pi trong phần thân chương trình được không, tại sao?

Trả lời

Không thể gán được, vì một tên hằng không thể nhận một lúc hai giá trị. Chương trình sẽ báo lỗi :

 


Câu 4 trang 33 SGK Tin học lớp 8

Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng?

a. Var tb : real ;

b. Var 4hs: integer ;

c. Const x : real ;

d. Var R = 30 ;

Lời giải :

Đáp án đúng là đáp án a.  Var tb : real ; vì  cách khai báo biến:  Var<tên biến>:<kiểu dữ liệu>;


Câu 5 trang 33 SGK Tin học lớp 8

Hãy liệt kê các lỗi nếu có trong chương trình dưới đây và sửa lại cho đúng : 

var a , b : = Integer ;

const c : = 3 ;

begin

a : = 200 b : = a / c ;

write ( b ) ;

readln

end .

Lời giải

Các lỗi : Có 4 lỗi 

– Dòng 1 cú pháp khai báo biến chưa đúng

– Dòng 2 cú pháp khai báo hằng chưa đúng

– Dòng 4 Hết một câu lệnh không dùng dấu ;

– Dòng biến b được khai báo kiểu nguyên nên không thể chứa kết quả của phép a/c

Sửa lại

var a : Integer ;

var b : real;

const c = 3 ;

begin

a : = 200 ;

b : = a / c ;

write ( b ) ;

readln

End .


Câu 6 trang 33 SGK Tin học lớp 8

Hãy cho biết các kiểu dữ liệu của các biến cần khai báo dùng để viết chương trình để giải các bài toán dưới đây :
a. Tính diện tích S của hình tam giác với độ dài một cạnh là a và chiều cao là h (a và h là các số tự nhiên nhập vào từ bàn phím).
b. Tính kết quả c của phép chia lấy phần nguyên và kết quả d của phép chia lấy phần dư của 2 số nguyên a và b.

Lời giải : 

a. Kiểu dữ liệu của biến a là : real

    Kiểu dữ liệu biến h là : real

    Kiểu dữ liệu biến S(diện tích ) là real

b. Kiểu dữ liệu của biến a là : integer

    Kiểu dữ liệu của biến b là : integer

    Kiểu dữ liệu của biến c là : integer

    Kiểu dữ liệu của biến d là : integer

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *