Menu Đóng

Bài 31: Ôn tập: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918

Bài 1 (trang 151 sgk Lịch sử 8): Lập bảng thống kê về các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương

Lời giải:

Bài này đang trong quá trình biên soạn.


Bài 2 (trang 151 sgk Lịch sử 8): So sánh hai xu hướng cứu nước: bạo động của Phan Bội Châu và cải cách của Phan Châu Trinh.

Lời giải:

Xu hướng Chủ trương Biện pháp Khả năng thực hiện Tác dụng Hạn chế
Bạo động của Phan Bội Châu Đánh Pháp giành độc lập dân tộc, xây dựng xã hội tiến bộ Tập hợp lực lượng đánh Pháp, trước hết là xây dựng lực lượng về mọi mặt, kết hợp cầu viện Phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, nhưng chủ trương cầu viện Nhật Bản khó thực hiện Khuấy động lòng yêu nước cổ vũ tinh thần dân tộc Ý đồ cầu viện Nhật Bản là sai lầm nguy hiểm
Cải cách của Phan Châu Trinh Vận động cải cách trong nước, khai trí, mở mang công, thương nghiệp, tự cường Mở trường học đề nghị cùng thực dân chấn chỉnh lại chế độ phong kiến giúp Việt Nam tiến bộ Không thể thực hiện được vì trái với đường lối của Pháp Cổ vũ tinh thần tự lập tự cường giáo dục tư tưởng chống hủ tục phong kiến Biện pháp cải lương, xu hướng bắt tay với Pháp làm phân tâm tư tưởng cứu nước của nhân dân

 


Bài 3 (trang 151 sgk Lịch sử 8): Sưu tầm tài liệu để trình bày về cuộc đời và hoạt động của Nguyễn Tất Thành từ thuở niên thiếu đến năm 1918.

Lời giải:

– Giữa năm 1911: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại cảng Nhà Rồng. Cuộc hành trình kéo dài 6 năm qua nhiều nước ở châu Phi, châu Mĩ và châu Âu.

– Năm 1917: Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp. Tại đây, Người làm rất nhiều nghề, học tập, rèn luyện trong quần chúng và giai cấp công nhân Pháp, tham gia hội những người Việt Nam yêu nước, viết báo cáo tuyên truyền cho cách mạng Việt Nam và tố cáo thực dân Pháp, tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga… Những hoạt động bước đầu này của người đã xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *