Menu Đóng

Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính

Câu 1 trang 22 SGK Tin học 7

Bạn Hằng vào một ô tính nội dung 8+2*3 với mong muốn tính được giá trị công thức vừa nhập. Nhưng trên ô vẫn chỉ hiển thị nội dung 8+2*3 thay vì giá trị 14 mà Hằng mong đợi. Em có biết tại sao không?

Lời giải :

Lý do mà  trên ô vẫn chỉ hiển thị nội dung 8+2*3 thay vì giá trị 14 mà Hằng mong đợi vì Hằng viết thiếu thiếu dấu “=” ở đầu phép tính. Muốn ra được kết quả thì Hằng phải viết thành  =8+2*3.


Câu 3 trang 22 SGK Tin học lớp 7

Hãy nêu lợi ích của việc sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức.

Lời giải : 

 Lợi ích của việc sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức

    – Thực hiện nhanh và chính xác

    – Kết quả sẽ tự động cập nhật khi giá trị trong ô tính thay đổi


Câu 4 trang 22 SGK Tin học 7

Giả sử cần tính tổng giá trị trong các ô C2 và D4, sau đó nhân với giá trị trong ô B2. Công thức nào trong các công thức sau đây là đúng?

a) (D4+C2)*B2

b) D4+C2*B2

c) =(D4+C2)*B2

d) =(B2*(D4+C2)

e) +(D4+C2)B2

g) (D4+C2)B2

Lời giải :

Đáp án đúng là C : (D4+C2)*B2

Đáp án A : Thiếu dấu =

Đáp án B : thiếu dấu bằng và công thức sai

Đáp án D : Thừa dầu ngoạn đầu tiên

Đáp án E : Thừa dấu + , thiếu dấu * ở B2 và thiếu dấu = ở đầu

Đáp án G : Thiếu dấu * ở trước và B2


Câu 2 trang 22 SGK Tin học lớp 7

Từ đâu có thể biết một ô đang chứa công thức hay chứa giá trị cụ thể?

Lời giải : 

Để biết một ô đang chứa công thức hay chưa giá trị cụ thể ta nháy chọn ô tính. Nếu ô tính chứa giữ liệu thì nội dung trong ô tính và trên thanh công thức giống nhau. Nếu ô tính chứa công thức thì thanh công thức hiển thị công thức, còn ô tính hiển thị kết quả

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *