Menu Đóng

Bài 3: Giới thiệu Microsoft Access

Câu 1. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Access là gì? Hãy kể các chức năng chính của Access

Trả lời:

Access là hệ QTCSDL dùng trên các máy tính cá nhân và máy tính chạy trong mạng cục bộ, cho phép lưu trữ và xử lí dữ liệu dạng bảng. Các chức năng chính của Access là thiết kế bảng, thiết lập mối liên kết giữa các bảng, lưu trữ, cập nhật và kết xuất thông tin.


Câu 2. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Liệt kê các loại đối tượng cơ bản trong Access?

Trả lời:

Các đối tượng cơ bản trong Access: Bảng, mẫu hỏi, biểu mẫu, báo cáo.


Câu 3. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Có những chế độ nào để làm việc với các đối tượng

Trả lời:

Có hai chế độ làm việc với các loại đối tượng: chế độ thiết kế (Design View) và chế độ trang dữliệu (Datasheet View). Riêng biểu mẫu có thêm chế độ biểu mẫu (Form View).


Câu 4. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Có những cách nào để tạo đối tượng trong Access

Trả lời:

Những cách tạo đối tượng trong Access: dùng các mẫu tạo sẵn bằng thuật sĩ (wizard), tự thiết kế hoặc kết hợp thuật sĩ và tự thiết kế.


Câu 5. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Nêu các thao tác khởi động và kết thúc Access

Trả lời:

Để khởi động Access, thực hiện một trong ba thao tác sau:

– Nháy đúp vào biểu tượng trên màn hình.

– Nháy vào biểu tượng trên thanhcông cụ Microsoft Office.

– Chọn Start – All Programs – Microsoft Access.

Để kết thúc Access, thực hiện một trong ba thao tác sau:

– Nháy đúp vào biểu tượng ở góctrên bên trái của cửa sổ Microsoft Access.

– Nháy vào nút của cửa sổ Microsoft Access.

– Chọn File – Exit.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *