Menu Đóng

Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng

Câu 2 trang 106 SGK Tin học lớp 6

Hãy nêu các bước để tạo bảng trong văn bản.

Lời giải:

Các bước tạo bảng: 

B1: Chọn biểu tượng Insert Table trên thanh công cụ chuẩn

B2: Nhấn giữ trái chuột và di chuyển chuột để chọn số hàng, số cột cho bảng rồi thả nút trái chuột. Khi đó ta được bảng với số dòng và số cột mà chúng ta đã chọn


Câu 3 trang 106 SGK Tin học lớp 6

Nháy nút   khi con trỏ soạn thảo đang ở trong một ô, văn bản trong ô nào sẽ được căn giữa:

(A)  Toàn bộ các ô trong bảng

(B)  Ô chứa con trỏ soạn thảo

Hãy chọn câu đúng.

Lời giải:

Câu trả lời đúng là :

B: Ô chứa con trỏ soạn thảo


Câu 4 trang 106 SGK Tin học lớp 6

Em đưa con trỏ chuột vào biên phải của một ô và thay đổi độ rộng của ô đó. Khi đó:

(A) Toàn bộ các cột của bảng sẽ thay đổi độ rộng.

(B) Toàn bộ các ô trong cột chứa ô đó sẽ thay đổi độ rộng.

(C) Chỉ ô đó thay đổi độ rộng.

Hãy chọn câu đúng.

Lời giải:

Câu trả lời đúng: 

(B) Toàn bộ các ô trong cột chứa ô đó sẽ thay đổi độ rộng.


Câu 5 trang 106 SGK Tin học lớp 6

Em muốn điều chỉnh để một hàng trong bảng có độ cao thấp hơn, nhưng không thể kéo thả chuột để có độ cao mong muốn. Hãy cho biết lí do!

Lời giản:

Lí do: Độ cao của hàng không thể thấp hơn tổng độ cao và độ sâu của kí tự có kích thước lớn nhất trong ô.


Câu 6 trang 106 SGK Tin học lớp 6

Có thể dùng các nút lệnh    để căn chỉnh một bảng vào giữa trang được không? Nếu không, phải sử dụng lệnh gì?

Lời giải:

Không thể dùng các nút lệnh    và để căn chỉnh một bảng vào giữa trang.

Căn chỉnh vị trí của bảng trên trang:

* Word 2003:   Table / Table Properties.

* Word 2007:   Layout / Properties.

Giaibaitap.me

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *