Menu Đóng

Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

Câu 1 trang 16 SGK Tin học 7

Hãy liệt kê các thành phần chính của trang tính?

Lời giải : 

Các thành phần chính của trang tính bao gồm :

– Hàng : 

– Hộp tên 

– Cột 

– Ô tính. 

– Khối 

– Thanh công thức


Câu 2 trang 16 SGK Tin học 7

Thành công thức excel có vai trò đặc biệt gì?

Lời giải:  

Thành công thức excel có vai trò đặc biệt là cho biết nội dung của ô được chọn 


Câu 3 trang 16 SGK Tin học 7

Biết rằng trên trang tính chỉ có một ô được kích hoạt. Giả sử ta chon một khối. Ô tính nào được kích hoạt trong các ô của khối đó ?

Lời giải : 

Biết rằng trên trang tính chỉ có 1 ô được kích hoạt. Giả sử ta chọn một khối thì ở chọn đầu tiên sẽ được kích hoạt .


Câu 4 trang 16 SGK Tin học 7

Hãy nêu một vài ví dụ về những kiểu dữ liệu có thể nhập vào trang tính.

Lời giải : 

Kiểu dữ liệu có thể nhập vào trang tính là:

    Dữ liệu số : 1,2,3,4…

    Dữ liệu kí tự : “a”,”b”,”tinhoc”. ..


Câu 5 trang 16 SGK Tin học 7

Nhìn vào trang tính, ta có thể biết các ô chứa dữ liệu dạng nào không, nếu sau khi nhập dữ liệu không thực hiện bất kì thao tác nào khác ?

Lời giải : 

Sau khi nhập dữ liệu không thực hiện bất kì thao tác nào khác nhìn vào trang tính ta có thể biết được ô chứa dữ liệu đang có kiểu số hoặc ký tự.

Giaibaitap.me

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *