Menu Đóng

Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

Nhà Hán đã gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao nhằm âm mưu gì ? Em có nhận xét gì về cách đặt quan lại cai trị của nhà Hán ?

Trả lời:

Nhà Hán đã gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao nhằm : âm mưu xâm chiếm lâu dài nước ta, xoá bỏ tên nước ta…
– Để tiến hành chính sách áp bức, bóc lột tàn bạo và ép nhân dân ta phải theo phong tục, tập quán của người phương Bắc, thi hành chính sách đồng hoá…
– Nhận xét về cách đặt quan lại cai trị : chứng tỏ phong kiến phương Bắc không đủ sức vươn tới cai trị cấp huyện, làng, chạ.


Nhân dân châu Giao bị nhà Hán bóc lột như thế nào? Nhà Hán đưa người Hán sang ở châu Giao nhằm mục đích gì?

Trả lời:

Nhân dân châu Giao bị nhà Hán bóc lột bằng các thứ thuế : nộp rất nhiều loại thuế nặng nề nhất là thuế muối, thuế suất và cống nộp những sản vật quý hiếm như ngà voi, sừng tê…
– Nhà Hán đưa người Hán sang ở châu Giao nhằm mục đích đồng hoá dân ta về mọi mặt…


Việc khắp nơi đều kéo quân về Mê Linh nói lên điều gì?

Trả lời:

Việc khắp nơi đều kéo về Mê Linh nói lên rằng : Nhân dân ta không cam chịu mất nước, căm phẫn chính sách đó hộ thống trị tàn bạo của bọn phong kiến phương Bắc…sẵn sàng nổi dậy khi có thời cơ.


Qua 4 câu thơ bà Trưng Trắc đọc lời thề, em hãy cho biết mục tiêu của cuộc khởi nghĩa hai bà Trưng

Trả lời:

Mục tiêu của cuộc khởi nghĩa qua 4 câu thơ : đánh đuổi bọn xâm lược ra khỏi bờ cõi (rửa sạch nước thù) nhằm khôi phục nền độc lập dân tộc (đem lại nghiệp xưa họ Hùng) là chính. Còn mục tiêu trả thù nhà chỉ là phụ.


Đất nước và nhân dân Âu Lạc dưới thời thuộc Hán có gì thay đổi?

Trả lời:

Đất nước và nhân dân Âu Lạc dưới thời thuộc Hán có 3 thay đổi lớn :
– Đất nước bị chia ra, nhập vào lãnh thổ Trung Quốc, bị mất tên…
– Mất độc lập, người phương Bắc cai trị nước ta…
– Chính sách đô hộ tàn bạo trong bóc lột kinh tế và chế độ cai trị thâm hiểm.


Em có suy nghĩ gì về lời nhận xét của Lê Văn Hưu?

Trả lời:

Về lời nhận xét của Lê Vãn Hưu : chứng tỏ :
– Lòng yêu nước, ý chí độc lập dân tộc của dân tộc ta.
– Nhân dân ta vô cùng căm phẫn chính sách cai trị tàn bạo của bọn đô hộ nên sẵn sàng nổi dậy khi có thời cơ.
– Dân lộc ta đủ sức giành và giữ vững nền độc lập dân tộc.


Dựa vào lược đồ, trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Trả lời:

Dựa vào lược đồ, trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng : dùng bút màu vẽ các mũi tên để nêu nét diễn biến chính : Khởi nghĩa bùng nổ ở Mê Linh – nhân dân khắp nơi kéo về Mê Linh. Từ Mê Linh, nghĩa quân tiến đánh cổ Loa và Luy Lâu… Cuộc khởi nghĩa thắng lợi.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *