Menu Đóng

Bài 15: Chỉnh sửa văn bản

Câu 1 trang 81 SGK Tin học lớp 6

Nêu sự giống nhau và khác nhau về chức năng của phím Delete và phím Backspace trong soạn thảo văn bản.

Lời giải:

Sự giống nhau và khác nhau về chức nãug cúa phím Delete và phím Backspace trong soạn thảo vãn bản:

– Sự giống nhau: Cả hai phím đều là phím xoá kí tự;

– Phím Backspace dùng dể xoá kí tự ngay trước con trỏ soạn thảo, còn phím Delete để xoá kí tự ngay sau con trỏ soạn thảo.


Câu 2 trang 81 SGK Tin học lớp 6

Hãy nêu tác dụng của các lệnh Copy, Cut, Paste.

Lời giải:

Tác dụng của các lệnh Copy, Cut, Paste:

* Lệnh Copy: dùng để sao chép phần văn bản đã có sang một vị trí khác có cùng nội dung;

* Lệnh Cut: dùng để di chuyển phần văn bản đã có sang một vị trí mới;

* Lệnh Paste: dùng để dán phần văn bản sang một vị trí mới.


Câu 3 trang 81 SGK Tin học lớp 6

Thực hiện các thao tác sau đây và cho nhận xét về kết quả:

* Nháy đúp chuột trên một từ;

* Nhấn giữ phím Ctrl và nháy (hay nháy đúp) chuột trên một câu;

* Đưa con trỏ chuột sang lể trái văn bản đến khi con trỏ có dạng ý thì nháy chuột; nháy đúp chuột và nháy chuột liên tiếp ba lần.

Lời giải:

Kết quả thực hiện một số thao tác:

* Nháy đúp chuột trên một từ thì từ đó được chọn ( bôi đen).

* Nhấn giữ phím Ctrl và nháy (hay nháy đúp) chuột trên một câu thì câu đó được chọn ( bôi đen cả câu).

* Đưa con trỏ chuột sang lể trái văn bản đến khi con trỏ có dạng  và nháy chuột thì chọn được một câu văn; nháy đúp chuột và nháy chuột liên tiếp ba lần thì đoạn văn được chọn.


Câu 4 trang 81 SGK Tin học lớp 6

Điền vào bảng sau tác dụng của các nút lệnh tương ứng

Nút lệnh Tên Sử dụng để
New  
Open  
Save  
Cut  
Copy  
Paste  
Undo  

 Lời giải:

Nút lệnh Tên Sử dụng để
New Mở văn bản mới
Open Mở văn bản đã có sẵn
Save Lưu văn bản
Cut Di chuyển văn bản
Copy Sao chép văn bản
Paste Dán/chèn văn bản
Undo Phục hồi văn bản

Câu 5 trang 82 SGK Tin học lớp 6

Em có thể khôi phục (Undo)bao nhiêu thao tác trước đó :

A. Chỉ được một thao tác .

B. 16 Thao tác

C. Nhiều hơn 16 thao tác

Lời giải:

Đáp án đúng là C : Theo mặc định thì số lần Undo tối đa trong Word là 16 lần, nhưng ta có thể tăng lên nhiều hơn 16 lần.

Giaibaitap.me

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *