Menu Đóng

Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản

Câu 1 trang 74 SGK Tin học lớp 6

Hãy nêu các thành phần cơ bản của văn bản.

Lời giải:

Các thành phần cơ bản của văn bản là từ, câu và đoạn văn.

Ngoài ra, khi soạn thảo văn bản trên máy tính em còn có:

1. Kí tự: Kí tự là con chữ, số, kí hiệu,… Kí tự là thành phần cơ bản nhất của văn bản. Phần lớn các kí tự có thể nhập vào từ bàn phím.

 2. Từ: Từ là dãy các kí tự liên tiếp nằm giữa hai dấu cách hoặc dấu cách dấu xuống dòng. Từ trong soạn thảo văn bản tương ứng với từ đơn trong Tiếng Việt.

3. Dòng: Tập hợp các kí tự nằm trên cùng một đường ngang từ lề trái sang lề phải là một dòng.

4. Đoạn: Trong soạn thảo văn bản, đoạn văn gồm một hoặc nhiều câu tiếp nằm giữa hai dấu xuống dòng. Dấu xuống dòng được tạo ra bằng cách nhấn phím Enter.

 5. Trang: Phần văn bản trên một trang in được gọi là trang văn bản.


Câu 2 trang 74 SGK Tin học lớp 6

Em hãy cho biết máy tính sẽ xác định câu dưới đây gồm những từ nào?

“Ngày nay khi soạn thảo văn bản,chúng ta thường sử dụng máytính.”

Lời giải:

Máy tính (Word) phân biệt các từ sau đây: “Ngày”, “nay”, “khi soạn”, ‘’thảo’’, “văn’’, “bản, chúng”, “ta’’ , “thường”, “sử”, “dụng”, “máy tính”

Lí do: Word xem dãy kí tự đứng giữa hai dấu cách là một từ.


Câu 3 trang 74 SGK Tin học lớp 6

Đánh dấu các câu đúng:

□ Khi soạn thảo văn bản trên máy tính, em phải trình bày văn bản ngay khi gõ nội dung văn bản.

□ Khi gõ nội dung văn bản, máy tính tự động xuống dòng dưới khi con trỏ soạn thảo đã tới lề phải.

□ Khi soạn thảo văn bản trên máy tính, em có thể sửa lỗi trong văn bản sau khi gõ xong nội dung văn bản hoặc bất kì lúc nào em thấy cần thiết

□ Em chỉ có thể trình bày nội dung văn bản bằng một vài phông chữ nhất định.

Lời giải:

Câu trả lời đúng là:

□ Khi gõ nội dung văn bản, máy tính tự động xuống dòng dưới khi con trỏ soạn thảo đã tới lề phải.

□ Khi soạn thảo văn bản trên máy tính, em có thể sửa lỗi trong văn bản sau khi gõ xong nội dung văn bản hoặc bất kì lúc nào em thấy cần thiết

 Câu 4 trang 74 SGK Tin học lớp 6

Theo em, tại sao không nên để dấu cách trước các dấu chấm câu?

Lời giải:

Không nên để dấu cách trước các dấu chấm câu vì nếu để dấu cách trước chấm câu, sẽ làm chấm câu không nổi bật, khó thấy, và nghệch ngỡm. 


Câu 5 trang 75 SGK Tin học lớp 6

Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau về ý nghĩa của con trỏ soạn thảo và con trỏ chuột. Khi ta di chuyển chuột, con trỏ soạn thảo có di chuyển theo không?

Lời giải:

* Sự giống nhau và khác nhau về ý nghĩa của con trỏ soạn thảo và con trỏ chuột:

–      Giống nhau: Chúng đều là con trỏ trong cửa sổ làm viêc của Word.

–      Khác nhau:

+ Con trỏ soạn thảo là một vạch đứng nhấp nháy trên vùng soạn thảo, cho biết vị trí soạn thảo hiện thời.

+ Con trỏ chuột lại có dạng chữ I trên vùng soạn thảo và hình dáng con trỏ chuột có thể thay đổi thành dạng mũi tên hay mũi tên ngược hoặc các dạng khác nhau khi ta di chuyển con trỏ chuột đến những vùng khác nhau trên màn hình.

* Khi ta di chuyển chuột, con trỏ soạn thảo không di chuyển theo.


Câu 6 trang 75 SGK Tin học lớp 6

Để soạn thảo và hiển thị văn bản chữ Việt trên máy tính ta cần thêm các công cụ hỗ trợ gì?

Lời giải:

Để soạn thảo và hiển thị văn bản chữ Việt trên máy tính ta cần thêm phần mềm gõ chữ Việt và các phông chữ Việt. Ví dụ: phần mềm VietKey, UniKey,…

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *