Menu Đóng

Bài 13: Làm quen với phần mềm tạo ảnh động

Câu 1. Trang 137 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Nêu sự giống và khác nhau giữa ảnh tĩnh và ảnh động

Trả lời:

– Ảnh tĩnh là một tranh, ảnh thể hiện cố định một nội dung nào đó.

– Ảnh động là sự kết hợp và thể hiện của nhiều ảnh tĩnh trong khoảng thời gian ngắn.

– Khác nhau: Ảnh tĩnh thể hiện cố định một nội dung nào đó, còn ảnh động là sự kết hợp của nhiều ảnh tĩnh khác nhau ở một vài chi tiết được thể hiện theo thứ tự thích hợp tạo thành ảnh động sẽ tạo cho mắt người cảm giác các chi tiết trên ảnh chuyển động


Câu 2. Trang 137 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Em hãy cho biết mục đích sử dụng phần mềm Beneton Movie Gif

Trả lời:

– Ghép các ảnh tĩnh thành dãy và thay đổi thứ tự của các ảnh trong dãy, thêm hoặc bớt khỏi dãy.

– Đặt thời gian xuất hiện của mỗi ảnh tĩnh trong dãy.


Câu 3. Trang 137 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy nên tác dụng khác nhau của hai nút lệnh Add Frame và insert Frame trên thanh công cụ của phần mềm Beneton Movie Gif

Trả lời:

– Nút lệnh Add Frame(s) : Thêm ảnh mới vào ảnh động, ảnh tĩnh sẽ được thêm vào cuối dãy hình hiện thời;

– Nút lệnh Insert Frame (s): Ảnh thêm vào sẽ được chèn vào trước khung hình đã chọn.

– Khác nhau: Nút lệnh Add Frame(s) thì thêm ảnh mới vào ảnh động, ảnh tĩnh sẽ được thêm vào cuối dãy hình hiện thời, còn nút lệnh Insert Frame (s) thì chèn ảnh tĩnh vào trước khung hình đã chọn.


Câu 4. Trang 138 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Khi tạo ảnh động bằng phần mềm Beneton Movie Gif em có thể đặt để các ảnh khác nhau được hiển thị với khoảng thời gian khác nhau không? Nếu có thể thì thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Có. Sử dụng Delay trong hộp thoại Beneton Movie Gif

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *