Menu Đóng

Bài 12: Hệ điều hành Windows

Câu 1 trang 51 SGK Tin học lớp 6

Nút Start nằm ở đâu trên màn hình nền?

(A) Nằm trên thanh công việc;

(B) Nằm tại một góc của màn hình;

(C) Nằm trong cửa sổ My Computer.

Lời giải:

Nút Start nằm ở :

(A) Nằm trên thanh công việc;


Câu 2 trang 51 SGK Tin học lớp 6

Có cách nào để biết rằng hiện tại em đang mở bao nhiêu cửa sổ trong Windows? Hãy nêu chi tiết cách nhận biết.

Lời giải:

Thanh công việc thường nằm ở đáy màn hình. Khi chạy một chương trình, biểu tượng của nó xuất hiện trên thanh công việc. Khi nhìn vào thanh công việc chúng ta sẽ biết được chúng ta đang mở bao nhiêu cửa sổ trong Windows.

Trên thanh công việc chúng ta thấy các biểu tượng : My Computer, MyDocument thì có nghĩa chúng ta đang mở các cửa sổ My Computer, MyDocument.

Giaibaitap.me

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *