Menu Đóng

Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ

Câu 1. Trang 86 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Theo em, khi xét một mô hình dữ liệu ta cần quan tâm những yếu tố nào?

Trả lời:

Khi xét một mô hình dữ liệu ta cần quan tâm những yếu tố:

– Về mặt cấu trúc

– Về mặt thao tác trên dữ liệu

– Về mặt ràng buộc dữ liệu


Câu 2. Trang 86 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Hãy nêu các khái niệm cơ bản mà em biết về hệ CSDL quan hệ

Trả lời:

Các khái niệm cơ bản về hệ CSDL quan hệ

– Cơ sở dữ liệu quan hệ

– Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ

– Khóa

– Khóa chính

– Liên kết


Câu 3. Trang 86 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Những tiêu chí nào giúp ta chọn khóa chính cho bảng? Hãy cho ví dụ và giải thích

Trả lời:

Có hai tiêu chí phải đồng thời được thỏa khi chọn khóa chính cho bảng:

– Nó là khóa.

– Số thuộc tính là ít nhất

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *