Menu Đóng

Bài 1: Một số khái niệm cơ bản

Câu 1. Trang 16 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Nêu một ứng dụng CSDL của một tổ chức mà em biết?

Trả lời:

Chương trình Quản lý điểm của học sinh trường THPT được xem là một ứng dụng cơ sở dữ liệu. Chương trình Quản lý sách Thư viện cũng là một ứng dụng cơ sở dữ liệu.


Câu 2. Trang 16 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Hãy phân biệt CSDL với hệ quản trị CSDL? 

Trả lời:

Phân biệt CSDL và hệ quản trị CSDL:

CSDL: là một tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau được lưu vào máy.

Ví dụ: bảng “ Hồ sơ học sinh” là CSDL được lưu dưới dạng bảng biểu.

Hệ QTCSDL: là phần mềm để tạo lập, lưu trữ, tìm kiếm,… thông tin của CSDL

Ví dụ: Muốn biết những học sinh có “ điểm trung bình” các môn > 8.0. Do đó, ta phải dùng hệ QTCSDL timg kiếm trên bảng “ Hồ sơ học sinh”


Câu 3. Trang 16 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Giả sử phải xây dựng một CSDL để quản lí mượn/ trả sách cho thư viện. Theo em, cần phải lưu trữ những thông tin gì? Hãy cho biết những việc phải làm để đáp ứng nhu cầu quản lí của người thủ thư?

Trả lời:

Để xây dựng một CSDL để quản lí mượn/ trả sách ở thư viện, ta phải lưu trưc các thông tin sau:

* Thông_tin_đôc_giả: Mã độc giả, họ và tên, đơn vị, địa chỉ, điện thoại, ngày mua thẻ, ngày hết hạn.

* Thông_tin_sách: Mã sách, tên sách, thể loại, tác giả, nhà xuất bản, số lượng.

* Mượn_trả_sách: Mã mượn trả, mã độc giả, mã sách, số sách mượn, ngày mượn, ngày hẹn trả, tình trạng sách…

* Vi phạm: Mã mượn trả, lí do vi phạm, số tiền phạt.

Để đáp ứng được nhu cầu quản lí của thủ thư, hệ QTCSDL cần thực hiện các công việc sau:

* Quản lý thông tin độc giả: Thêm độc giả, loại bỏ độc giả, thay đổi thông tin độc giả, cho phép độc giả đăng nhập hệ thống…

* Quản lí sách:

+ Nhập sách( thêm – loại bỏ – sửa thông tin sách…)

+ Tìm kiếm sách: Tìm kiếm theo tên sách, loại sách, theo tác giả, theo nhà xuất bản…

* Quản lí mượn – trả: Tạo phiếu mượn, phiếu trả, phiếu phạt…

* Chức năng thống kê – báo cáo:

+ Thống kê sách trong thư viện: sách mượn nhiều nhất, sách đã hết.

+ Thống kê sách được mượn, được trả.

* Bảo mật hệ thống: Phân quyền cho các nhân viên( thủ thư, độc giả…).

 


Câu 4. Trang 16 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Hãy nêu ví dụ minh họa cho một vài yêu cầu cơ bản đối với hệ CSDL?

Trả lời:

Ví dụ nêu ra không nhất thiết phải đáp ứng tất cả các yêu cầu. Do đó có thể đưa ra nhiều ví dụ để giải thích các yêu cầu khác nhau của hệ CSDL.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *